Studijní obory

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 nevypisujeme, neboť stále není zprocesován zápis školy do školského rejstříku.
Těšíme se na to, že přivítáme studenty ve školním roce 2024/2025.

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Absolventi našeho oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika jsou po dobu svého studia připravování zejména na budoucí práci v mateřských školách a jiných obdobných zařízeních pro děti předškolního věku, a dále na práci v mimoškolních zařízeních, jakými jsou školní družiny, školní kluby, střediska volného času, domovy dětí a mládeže nebo výchovná zařízení. Po absolvování studia je jim udělen titul DiS. (diplomovaný specialista) a podle zákona o pedagogických pracovnících získají kvalifikaci pro výkon povolání, jako jsou učitel mateřské školy, vedoucí učitel mateřské školy, vychovatel, pedagog volného času, asistent pedagoga a další.

Studium je zaměřeno na oblasti pedagogiky (s důrazem na pedagogiku předškolní) a psychologie (zejména vývojová a sociální). Praktické dovednosti pak studenti získávají především z oblastí estetické, tělesné a dramatické výchovy, ale také v relevantních výsečích práva či filozofie a etiky. Velký důraz je kladen na jazykovou vybavenost studentů, kteří si volí jazyk anglický nebo německý, a výuka cizích jazyků pak probíhá během celé doby studia. V neposlední řadě jsou absolventi oboru vybaveni obecnými dovednostmi a měkkými kompetencemi (práce s ICT, komunikace, prezentační dovednosti apod.), které mohou využít při běžném provozu mateřské školy či jiného obdobného zařízení a které uplatní obzvláště v řídících pozicích.

Veterinářství

Naším primárním cílem je připravit absolventy oboru Veterinářství k samostatnému poskytování péče o zvířata a k plnohodnotné asistenci veterinárnímu lékaři, a to ve všech typech veterinárních zařízení, ať už na veterinárních klinikách, ve veterinárních ordinacích či jiných zařízeních zaměřených na chov a péči o zvířata (např. v záchranných stanicích, útulcích, farmách, ranči, terapeutických zařízeních). Dále je naším cílem připravit absolventy pro práci v oblasti státní veterinární kontroly či pro výzkumnou práci v oboru veterinářství. Naši absolventi se budou ve spolupráci s lékaři podílet na preventivní, léčebné, diagnostické, terapeutické a neodkladné péči. Absolvent bude vykonávat regulované povolání a bude splňovat kritéria podle zákona o veterinární péči. Absolvent obdrží titul DiS. (diplomovaný specialista).

Kybernetická bezpečnost

Cílem studia je získání znalostí a dovedností z oblastí bezpečnosti v počítačových systémech a sítích, kryptografii a její aplikace. Absolventi se navíc budou umět zorientovat i v právní úpravě týkající se přestupků, základů trestního práva a prostředí kybernetické kriminality.

Během studia studenti nabudou znalosti a dovednosti potřebné k získání profesně uznávaných certifikátů z oblasti počítačových sítí, operačních systémů, databázových systémů. Dále získají praktické dovednosti pro práci s moderními technologiemi z oblastí výpočetní techniky, operačních systémů, virtualizace počítačových sítí, databázových a informačních systémů a kybernetické bezpečnosti. Osvojí si mj. kompetence k samostatné správě počítačových systémů, počítačových sítí, informačních systémů, zajištění bezpečnosti dat aj. Studenti během studia absolvují odbornou praxi v délce 408 hodin u firem zabývajících se bezpečností informačních systémů a technologií.

Absolventi budou moci uplatnit také své nově nabyté vědomosti v oblastech digitálního marketingu a digitálního podnikání, stejně tak jako základy webdesignu, tvorby aplikací a webových aplikací, které mohou využít například v marketingových společnostech, podnicích zabývajícími se vývojem aplikací (ať už webových, pro chytré telefony nebo desktopových).
Po absolvování studia je jim udělen titul DiS. (diplomovaný specialista).

Sociální práce

Cílem studia v našem oboru Sociální práce je rozvoj kompetencí studentů pro kvalifikovaný výkon sociální práce ve státní správě, samosprávě i nestátních neziskových organizacích. Absolventi získají znalosti v oblasti teorie a metod sociální práce, nástrojů a cílů sociální politiky, ale zejména praktické dovednosti nutné pro práci s klientem a dalšími subjekty, stejně jako jazykové kompetence. Součástí studia je absolvování odborné praxe v rozsahu požadovaném Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci, kterým se celé studium řídí. Tento standard vytváří Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která si klade za cíl zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR.

Absolventům studia je udělen titul DiS. (diplomovaný specialista) a podle zákona o sociálních službách získají kvalifikaci pro výkon povolání sociálního pracovníka. Kvalifikační požadavky stanovené zákonem o sociálních službách se vztahují na sociální pracovníky vykonávající činnost v sociálních službách a při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních nebo ve věznicích a v azylových zařízeních.

Vzhledem k rozsahu odborné praxe jsou absolventi schopni rychle se zorientovat a zapracovat na nové pracovní pozici. Praxe je realizována v partnerských zařízeních poskytujících sociální služby (církevních, soukromých i veřejných), na odborech sociálních věcí a v dalších institucích, kde je vykonávána sociální práce.