Vyšší odborná škola Praha

Naše škola předpokládá, že bude nabízet studium ve vzdělávacích programech Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství, Kybernetická bezpečnost a Sociální práce. Po jejich absolvování obdrží student titul DiS. (diplomovaný specialista) a je připraven k výkonu regulovaných povolání podle příslušného zákona. Podle mezinárodní klasifikace vzdělávání je dosažení stupně vyššího odborného vzdělání na stejné úrovni jako dosažení vysokoškolského vzdělání na úrovni bakalářského studijního programu, avšak nepředpokládá přímo navazující magisterské studium na vysoké škole.

Vyšší odborné vzdělání je v českém vzdělávacím systému nepostradatelnou složkou poskytující vzdělání na terciární úrovni podobně jako vysoké školy, avšak zaměřené v maximální možné míře na praktickou stránku věci a bezprostřední uplatnění studentů a absolventů v praxi. Je tedy určeno těm uchazečům, kteří nechtějí trávit dlouhé hodiny teoretické přípravy nad definicemi a poučkami, ale chtějí se co nejdříve začlenit do praxe a učit se praxí. Podobně jako na zahraničních „colleges“ tak naši studenti získávají nejen teoretické znalosti, ale zejména skutečné praktické dovednosti a kompetence potřebné pro okamžité uplatnění v praxi. Do studijních plánů našich vzdělávacích programů je praktická výuka a praxe začleněna hned od prvního ročníku a naši studenti tak ze školních lavic velice rychle nastupují rovnou k výkonu své vytoužené profese.

Výuku na naší škole zajišťují zkušení i mladší odborníci z vysokých škol i z praxe. Výuka studentům poskytuje potřebné teoretické znalosti, ale důraz je vždy kladen na otázky spojené s využitím teoretických poznatků v praxi a rozvoj konkrétních dovedností na příkladech z praxe. Ve výuce používáme metody simulačních her, řešíme konkrétní projekty a fiktivní situace či případy vyplývající ze zkušeností našich pedagogů, včetně související judikatury a soudních rozhodnutí. Škola je umístěna v nádherném a klidném prostředí města Plzně, které poskytuje kvalitní zázemí pro volný čas a relaxaci. Budova školy je dobře dostupná osobní i veřejnou dopravou a bezpečný přístup k ní je pro naše studenty i pedagogy zajištěn prostřednictvím čipových karet nebo karet ISIC.

Praxe na Vyšší odborné škole Praha

Vyšší odborná škola PRIGO Praha, po maturitě

Vyšší odborné vzdělávání má jako profesní terciární vzdělávání jasný cíl – připravit absolventa, který bude schopen okamžitě nastoupit do praxe, začlenit se do týmu a na odpovídající nadprůměrné kvalifikační úrovni vykonávat svou profesi. Pro nás je tento úkol o to zodpovědnější, že připravujeme absolventy pro výkon zákonem regulovaných povolání, jako jsou sociální pracovník nebo učitel v mateřské škole. Abychom jej mohli naplnit, je proto nutné splnit několik základních předpokladů. Prvním z nich je poskytnout studentům takové pedagogy, kteří v praxi působí a jsou v ní úspěšní. U nás se proto nesetkáte s pedagogy, kteří – jak se často stává na vysokých školách – v praxi nikdy nepůsobili. Vždy se jedná o odborníky, kteří úspěšně vykonávají své profese a předávání zkušeností při výuce chápou spíše jako poslání a výzvu, nikoliv jako svůj hlavní zdroj příjmů. Přesto, nebo právě proto, zde nevyučují lidé pochybných kvalit. Na naší VOŠ se tak setkáte i s docenty nebo profesory z vysokých škol, kteří však všichni prožili životní etapu, kdy se věnovali své vlastní praxi, a v akademickém světě se pohybují proto, že cítí potřebu věnovat se ve svém oboru také výzkumu a vzdělávání, kdy chtějí své zkušenosti předat mladší generaci.

Dalším předpokladem pro přípravu úspěšně uplatnitelných absolventů je praktická výuka ve škole. Kromě praxe samotné, na které je vyšší odborné vzdělávání postaveno, u nás studenti v rámci praktické přípravy absolvují přípravu na praxi v samotné výuce, která je realizována formou moderních a atraktivních vyučovacích metod. Kdo je připraven, není překvapen – tímto heslem se řídíme a v rámci výuky v bezpečí učebny studenty připravujeme na střet s realitou v praxi prostřednictvím simulací a řešení fiktivních případů na základě praktických zkušeností našich pedagogů. Naši studenti se tak nemusejí bát, že budou jen vhozeni do vody. Před tím je naučíme velmi dobře plavat.

Posledním pilířem praktické přípravy na výkon budoucího povolání je rozvoj klíčových kompetencí. Jedná se zejména o kompetence v oblasti komunikace a práce s lidmi, ale také v oblasti sebeprezentace a sebereflexe. Kromě předmětů, které jsou na tyto záležitosti přímo zaměřené, prostupuje rozvoj obecných kompetencí stejně jako rozvoj kritického myšlení našich studentů všemi předměty. Studenti se naučí prezentovat výsledky své práce, komunikovat s lidmi pomocí řeči těla, ve výuce cizích jazyků se seznámí se zvyklostmi při pracovním jednání v zahraničí, naučí se zvládat konflikty a zátěžové situace nebo svůj vlastní time management.